Algemene voorwaarden

Zwolle, november 2017

Algemene Verkoopvoorwaarden van Saunaonderdelenshop.nl, onderdeel van Liberty Wellness B.V.
Kamer van Koophandelnummer: 53657578
BTW nummer: NL850964805B01

 

 1. Algemeen.
  Op alle verkoopovereenkomsten, door ons aangegaan met derden, verder te noemen: opdrachtgever, alsmede op al onze aanbiedingen en leveringen ter zake koopovereenkomsten, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Indien met opdrachtgever tevens wordt overeengekomen dat wij bepaalde leveringen, diensten en/of werkzaamheden zullen verrichten, verband houdende met de koopovereenkomst, dan zijn ook op het verrichten van de levering, diensten en/of werkzaamheden deze voorwaarden van toepassing.

 2. Aanbiedingen.
  Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vier werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offertes zijn echter nooit langer geldig dan een (1) maand, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Levering.
  Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de opdrachtgever en dient ons een redelijke termijn gegund worden alsnog tot levering over te gaan, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af magazijn. Goederen welke door de Saunaonderdelenshop.nl / Liberty Wellness B.V. worden aangemerkt als maatwerk en/of werk op maat komen niet in aanmerking voor terugname of enige vergoeding van geleverd product, dienst of anderszins.

 2. Eigendomsvoorbehoud.
  Geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen waaronder begrepen rente en kosten, heeft voldaan ter zake deze zaken. Bij niet (tijdige) nakoming door opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, als vermeld onder punt 7 (zeven) van deze voorwaarden, zijn wij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding jegens opdrachtgever wegens zijn toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

 3. Klachten / garantie.
  Voor alle door ons geleverde zaken geldt, tenzij een andere termijn nadrukkelijk is overeengekomen, de garantie die door de producent van de zaken wordt verleend. Indien wij zelf producent van de zaken zijn geldt een garantietermijn van zes (6) maanden. Gedurende de genoemde termijn garanderen wij de deugdelijkheid en goede kwaliteit van door ons geleverde zaken, tenzij geconstateerde gebreken het gevolg zijn van handelingen en/of nalaten van de opdrachtgever en/of derden welke naar redelijkheid en billijkheid, niet voor rekening en risico van ons zijn. Niet onder de garantie vallen zaken die door de opdrachtgever verandert of bewerkt zijn, noch zaken die onoordeelkundig gebruikt zijn en/of gebruikt zijn voor een ander doel dan waarvoor ze zijn bestemd. De opdrachtgever kan bovenstaande garantiebepalingen slechts inroepen indien gebreken aan en/of ondeugdelijkheid van de geleverde schriftelijk aan ons meegedeeld worden, bij zichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na aflevering van de zaken, bij onzichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na constatering van de gebreken. Naar onze keuze bestaat de garantie hetzij in herstel of vervanging der gereclameerde zaken, hetzij in goederen van de factuurwaarde van de gereclameerde zaken, zonder op schadevergoeding kan doen gelden.

 1. Aansprakelijkheid.
  De schade aan de geleverde zaak, die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons in aanmerking.
  Aan ons is in ieder geval niet toerekenbaar schade geleden door de opdrachtgever en/of derden geleden als gevolg van het uitblijven van levering door ons als gevolg van: overmacht, waaronder meer begrepen worden:
  – Niet, niet deugdelijk of niet tijdige levering door onze toeleverancier;
  – Ziekte van personeel;
  – Gebreken in hulp- of transportmiddelen;
  – Brand;
  – Werkstaking;
  – Verkeersbelemmeringen;
  – Overheidsmaatregelen;
  – Oorlog of andere onlusten.
  In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door personen of hulpmiddelen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld.

  Saunaonderdelenshop.nl / Liberty Wellness B.V. levert en plaatst zijn goederen op de plaats welke door opdrachtgever zijn aangegeven en/of uitdrukkelijk voorafgaand bij opdrachtbevestiging zijn vast gelegd.

  Saunaonderdelenshop.nl / Liberty Wellness B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor de bouwkundige situatie van de plaats waar geleverde en geplaatste goederen worden geïnstalleerd.

  Saunaonderdelenshop.nl / Liberty Wellness B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke wordt geleden door toedoen van gebruikte materialen, welke invloed kunnen of hebben op gebouwen, staalconstructies en overige constructies. Hieronder wordt onder meer bedoeld: water, zuren, zouten en overige vloeistoffen en gassen.

  In verband met de door ons gegeven adviezen, die naar beste weten worden verstrekt, kan de opdrachtgever geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

  In geval door ons geleverde zaken door opdrachtgever en/of derden worden geëxploiteerd, zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeit of verband houdt met deze exploitatie.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade door opdrachtgever en/of derden geleden, dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade hoe ook genaamd en van welke aard ook, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan onze klant.

  Wij zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen ten gevolge waarvan de opdrachtgever schade heeft geleden.

  Het hier ad 6 gestelde laat onverlet het ad 5 gestelde met betrekking tot klachten en garantie.

 1. Betalingen.
  Betaling van alle goederen en diensten dienen per vooruitbetaling.
  Betalingen van maatwerk sauna’s en werkzaamheden, dient te geschieden als op orderbevestiging is overeengekomen (en akkoord bevonden).
  Betaling dient te geschieden a contant, tenzij wij met opdrachtgever een andere betalingstermijn zijn overeengekomen, in welk geval betaling dient te geschieden binnen de op factuur aangegeven termijn. De opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim bij niet of niet gehele betaling binnen deze termijn. Indien betaling niet binnen deze termijn (geheel) ontvangen is, is de afnemer, ook zonder ingebrekestelling:
  – Vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande factuurbedrag.
  – Aan ons verschuldigd alle door ons ter incassering van de vordering te maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties.
  – Over achterstallige rente, na verloop van een jaar gedurende welke deze rente door de afnemer verschuldigd is, eveneens een rente verschuldigd van 1% per maand.

  Iedere betaling door opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

  Betaling dient uitsluitend te geschieden op de daartoe door ons aangegeven wijze en aan het door ons aangegeven adres en bankrekeningnummer. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens ons op welke manier dan ook te verrekenen.

  Wij zijn te aller tijde, ook na het tot stand komen van een overeenkomst gerechtigd ( nadere) zekerheden te verlangen voor een juiste nakoming van de verplichtingen door opdrachtgever. Worden deze zekerheden niet verstrekt dan hebben wij het recht om de opdrachtgever gesloten overeenkomst (en) als ontbonden te beschouwen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn dan wel, te onzer keuze, de uitvoering daarvan op te schorten totdat die zekerheden zijn gesteld.

 1. Risico.
  Vanaf het moment van levering van zaken door ons, zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever, ook al zijn ze nog ons eigendom, derhalve ook indien de zaken aan de opdrachtgever voor een vastgestelde periode op proef ter beschikking zijn gesteld. Indien bij aankomst van zaken blijkt dat deze zijn beschadigd is de opdrachtgever verplicht, alvorens deze goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan onzerzijds geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

 2. Maten, gewichten en technische gegevens/ industriële en intellectuele eigendom.
  De in onze aanbiedingen sites, shops of anderszins op internet, brieven en andere drukwerken aangegeven maten, gewichten en technische gegevens, zijn gegevens bij benadering, tenzij door ons uitdrukkelijk gegarandeerd. Opdrachtgever moet dus met normale, geringe afwijkingen rekening houden.

  Wij behouden de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door ons verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht deze zaken op eerste verzoek aan ons te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,00 (eenduizend euro) per dag dat opdrachtgever daarmee in gebreke blijft.

 1. Installatie / montage.
  Indien wij krachtens de overeenkomst gehouden zijn tot installatie en/of montage van enige zaak, dan dient opdrachtgever alle benodigde voorzieningen te treffen om een deugdelijke installatie/ montage van de zaken ter plaatse mogelijk te maken. Alle met de montage verband houdende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever. Indien de genoemde voorzieningen niet, tijdig of niet behoorlijk zijn getroffen, kunnen door ons gemaakte kosten, waaronder materialen en arbeidskosten, bij opdrachtgever in rekening worden gebracht en dient opdrachtgever deze aan ons te vergoeden. Wij zijn gerechtigd de met het vorenstaande verband houdende werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 2. Toepasselijk recht.
  Met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en deze bepalingen onverlet latende, is op al onze overeenkomsten uitsluitend van toepassing het Nederlands recht.

 3. Geschillenbeslechting.
  Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze voorwaarden bedoeld alsmede uit of naar aanleiding die van een dergelijke overeenkomst het gevolg zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij en beslist worden door de te Zwolle bevoegde rechter, tenzij wij prefereren het geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd of zijn woonplaats heeft.


VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN KAN SLECHTS WORDEN AFGEWEKEN INDIEN EN VOOR ZOVER WIJ DIT UITDRUKKELIJK MET OPDRACHTGEVER OVEREEN ZIJN GEKOMEN.

Saunaonderdelenshop.nl handelend onder Liberty Wellness B.V.

Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

g